Hyresvillkor

Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner och utrustning inklusive bodar (hyresobjekt). Samtliga priser och hyror gäller exklusive mervärdesskatt. Hyresobjekt får inte användas i strid med dessa villkor eller på sätt som påverkar uthyrarens äganderätt.

Avhämtning och återlämning

Hyresobjekt hämtas och lämnas på uthyrarens depåer. Hyrestagaren svarar för lastning, lossning och transport.

Hyrestid

Hyrestid räknas från och med den dag då hyresobjektet hämtats eller levererats och räknas till och med den dag hyresobjektet återlämnats. Hyresobjekt hyrs ut för användning i enskift i högst åtta timmar om inget annat avtalats. Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand.

Hyra

Hyra och minimihyra debiteras enligt gällande prislista. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag av kalenderdagshyra, hyresfria. Löpande fakturering sker två gånger per månad, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och förseningsavgift. Hyrestagaren ska kunna ställa betryggande säkerhet.

Användning

Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter som det är avsett för. Endast behörig och utbildad personal får använda hyresobjektet. Hyrestagaren svarar för att hyresobjekt handhas och förvaras så att olovligt nyttjande, åverkan och tillgrepp undviks. Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel samt bekostar drivmedel och förbrukningsmateriel inklusive utbyte. Uthyraren har rätt att utföra obligatorisk besiktning på arbetsplats. Uthyrare svarar för obligatoriska besiktningar. Dock ombesörjer och bekostar hyrestagaren besiktningar efter montage på arbetsplats.

Skötsel

Hyrestagaren skall undersöka hyresobjektets skick och eventuell anmärkning skall omedelbar meddelas uthyraren. Hyresobjekt skall vid retur vara väl rengjort. Uthyraren svarar för normal förslitning. Hyrestagaren svarar för och bekostar kostnader för uppkomna skador som ej kan hänföras till normalt slitage. Reparationer skall utföras av uthyraren om inte annan överenskommelse skriftligen godkänts. Sanering av hyresobjekt bekostas av hyrestagaren.

Ansvar

Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande nyanskaffningsvärdet. Förlust eller skada skall omedelbart meddelas uthyraren. Vid förlust skall hyrestagaren ersätta uthyraren med belopp motsvarande nyanskaffningsvärdet för hyresobjektet. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för samtliga kostnader som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren såväl som tredje man. Inte i något fall svarar uthyraren för skada, inkluderande indirekt, som uppkommer genom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, utebliven vinst eller liknande. Eventuella självrisker betalas av hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för trafikförsäkring när så krävs.

Hävande

Part har rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart om den andra parten bryter mot dessa villkor och inte vidtar rättelse efter erinran därom eller om part går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, inte erlägger betalning i rätt tid eller liknande omständighet.

Övrigt

Tvist skall avgöras av allmän domstol. Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd, kostnader och skatter för etablering, placering, användning, borttagande och återställande. Uthyraren har rätt att utföra service och underhåll på hyrestagarens arbetsplats.